En hållbar framtid

En hållbar framtid

Våra fokusområden

Vår vision är att vara branschledande inom resurs- och energieffektivisering samt att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. För att göra arbetet överskådligt och mätbart över tid har vi prioriterat nio hållbarhetsfrågor som samlas inom sex övergripande fokusområden.
Här följer en sammanfattning av hur vi arbetar med detta. En komplett presentation finns i vår Hållbarhetsrapport som du kan ladda ner.

Hållbar resursanvändning

Allt vi gör på Umia syftar till resurs- och energieffektivisering. Råvarukedjan är i huvudsak vårt ansvar. Där ska vi arbeta med att minimera och kompensera. Det finns två delområden: materialstyrning samt gröna produkter och lösningar.

Materialstyrning

Våra tekniköverskridande samarbeten i Umiamodellen innebär att alla professioner är med tidigt i processen och finns med genom hela projektet.

Alla i projektgruppen får därmed förståelse för kundens effektmål och hur en optimerad teknisk lösning kan se ut. Möjliga besparingar upptäcks tidigt, vilket innebär att teknisk och praktisk samordning kan organiseras. Detta bidrar till minskad materialanvändning.

Gröna produkter och lösningar

Vi är proaktiva och kan hjälpa våra kunder att göra rätt val av gröna produkter och lösningar för en mer hållbar resursanvändning. Vid gemensamma teknikgenomgångar har vi stora möjligheter att föreslå byten av ineffektiva lösningar och erbjuda kunden mer hållbara alternativ med rätt material och möjlighet till optimerade transporter.


Minskad klimatpåverkan

Vårt främsta bidrag till minskad klimatpåverkan är den energioptimering våra leveranser leder till. Vi arbetar också med minskad resurs- och energiförbrukning genom optimerade processer. Umia har som mål att vara fossilfritt år 2030.

Energi

Klimatpåverkan är ett stort område. Umia har valt att fokusera på energianvändning, dels vår egen direkta och indirekta användning (t.ex. bilar och el), dels via de lösningar vi levererar till kunderna.

Genom att arbeta med Umiamodellen och leverera energismarta lösningar har vi möjlighet att påverka genom att hjälpa kunderna att spara energi.


Attraktiv arbetsgivare

Umiamodellen bygger på samarbete, individens utveckling och trivsel. Därför är vi mycket måna om att vara en attraktiv arbetsgivare. Vårt mål är att ha motiverade medarbetare som jobbar i en säker miljö.

Lokal ledning och delägarskap i dotterbolagen på olika orter tror vi är en viktig faktor i sammanhanget. Då finns kunskap om platsens specifika förutsättningar hos ledningen som är närmast medarbetarna.

Engagemang och utveckling

Vi vill att våra medarbetare ska känna att de kan växa i sina roller. I regelbundna utvecklingssamtal, en gång per år, följer vi upp arbetssituationen och personliga mål. Det gäller både utveckling i den befintliga tjänsten eller om man siktar på att ta nya steg i karriären. Möjligheterna är många inom Umia.

Alla tillsvidareanställda erbjuds en sjukvårdsförsäkring för möjlighet till snabb sjukvård. Den gäller både på och utanför arbetsplatsen. Läs mer om förmåner och utvecklingsmöjligheter under Medarbetare berättar och Förmåner & Trygghet.

Hållbart ledarskap

Vi tror på våra medarbetare och deras kunskap inom respektive specialistområde. Vi anser också att arbetet blir mer intressant och utvecklande när tankar och idéer bollas mellan olika teknik- och kunskapsområden.

Teknikutvecklingen går snabbt och vi ska alltid ligga först genom att ta till oss av ny teknik och kombinera den med praktisk erfarenhet på arbetsplatserna. Det gör vi genom att arbeta med ett hållbart ledarskap som baseras på vår värdegrund, på tydlighet och gedigna affärsetiska principer.


Etiskt beteende

Vi är medvetna om att vi agerar i en bransch där det finns risk för kor­ruption och kränkning av mänsk­liga rättigheter. Detta vill vi motverka. Genom Umiamo­dellen skapas ett tätt samarbete med gemensam ekonomi i projekten, vilket ger ökad transpa­rens och fler ögon som granskar.

Vårt långsiktiga mål är att vara en förebild i branschen. För att tydligt visa vårt etiska ställningstagande har vi upprättat två uppförandekoder: en för internt bruk och en för våra leverantörer.

Vår interna uppfö­randekod betonar de principer som gäller för alla Umias medarbetare och styrelseledamöter. Umia har också ett system för intern ”visselblåsning”.

Ansvarstagande leverantörer

Som leverantör till Umia förpliktigar man sig att skriva under vår uppförandekod för leverantörer (Supplier Code of Conduct) och därigenom säkerställa en rättvis och säker arbetsplats för all personal, gällande mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, hälso- och miljöskydd samt affärsetik både inom Sverige och utomlands.


Ekonomisk stabilitet över lång tid

Vi tror på transparens och strävar efter öppenhet i all rapportering. Att driva en lönsam verksamhet på ett hållbart sätt är vår vägledande princip. Under de senaste åren har Umia-koncernen haft god tillväxt på rätt marknader. Målet är att ha ett rörelseresultat på 10%.

Kundnöjdhet

För att försäkra oss om en positiv upplevelse för våra kunder och god kvalitet i leveransen, mäter vi kundnöjdhet (NKI, nöjd kund-index). NKI mäts på en 100-gradig skala och Umia har som mål att alltid ligga över 80. För 2020/2021 var Umias NKI 88%.


Verksamhetsstyrning

Vi strävar alltid efter att förfina och förbättra våra metoder, oavsett om det gäller Umiamodellen eller andra processer. Den vägledande principen är planering och transparens för vinnande samarbete och utveckling. Vi har som långsiktigt mål att vara en erkänd ledare i kvalitet, öppenhet och samarbete.

Umiamodellen

Umiamodellen är mer än en affärsmodell för oss. Den innebär ett hållbart arbetssätt som genomsyrar allt vi gör. Istället för en konservativ struktur med intern konkurrens och fakturering mellan avdelningar, fokuserar vi på öppenhet och ett slutresultat som kunden är mest intresserad av, dvs resurseffektivisering, maximal energioptimering, hög kvalitet, rätt pris och en tydlig genomförandeprocess.

Workers laughing and discussing arount a table

Mer information