Din integritet

Din integritet

Personuppgiftspolicy

För oss på Umia Sweden AB, med dotter- och intressebolag, är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Du kan lita på att vi följer gällande lagstiftning. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.

Sedan 25 maj 2018 är dataskyddsförordningen (GDPR) svensk lag. GDPR står för General Data Protection Regulation (2016/679) och är en dataskyddslag som gäller inom EU. GDPR ersatte den svenska personuppgiftslagen (PuL).

I dataskyddsförordningen finns ett antal grundläggande principer som måste följas då man hanterar personuppgifter. Detta gör vi förstås, liksom samtliga dotterbolag i koncernen.

Dotterbolag:

Umia AB
Umia Göteborg AB
Umia Nord AB
Umia Norrköping AB
Umia Skellefteå AB
Umia Sprinkler AB
Umia Stockholm AB
Umia Syd AB
Umia Säkerhet AB
Umia Teknikkonsult AB
Umia Trelleborg AB
Umia Uppsala AB
Umia Ystad AB
Umia Öst AB

Intressebolag:
Umia Innovation Sweden AB

– – – – –

Umia Sweden AB, med dotter- och intressebolag, benämns nedan sammanfattat som Umia.

Vad gör Umia med personuppgifter?

Umia behandlar personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag mot privata kunder och medarbetare. Vi gör det också för att granska och utveckla vår verksamhet och för att följa svensk lag.

All behandling av personuppgifter inom Umia sker för att i något led främja dessa ändamål. Behandlingen måste även ha rättslig grund. Endast de personuppgifter som behövs för ändamålet ska behandlas.

Mer detaljerad information om hur just dina personuppgifter behandlas får du som medarbetare eller privat kund via din kontaktperson eller chef vid Umia.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Umia ska se till att behandling av personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna ska vara sådana att de borgar för en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till risken med behandlingen. Säkerhetsaspekterna ska innefatta konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet samt ett gott tekniskt skydd. Det kan exempelvis vara att endast en behörig person har tillgång till uppgifterna, att uppgifterna krypteras, att de lagras i särskilt skyddade utrymmen och att kopia på behandlingen tas.

Hur länge sparar Umia personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs i lag.

Om du t.ex. är anställd behandlar vi dina personuppgifter så länge det behövs för att administrera anställningsförhållandet.

Vilka personuppgifter samlar Umia in?

De vanligaste anledningarna till att Umia behandlar dina personuppgifter är att du är privat kund med ROT-avdrag, medarbetare, om du söker en tjänst eller om du av annan anledning har kontaktat eller samarbetar med Umia

Den mesta av denna information samlar vi in direkt från dig. I vissa fall samlar vi även in uppgifter från andra källor, exempelvis Skatteverket.

Vilken information vi behandlar beror på anledningen till att vi behandlar dina personuppgifter, men det kan vara fråga om bland annat följande:

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?

Dina uppgifter kan lämnas ut till Umias samarbetspartners inom installationsprojekt, till leverantörer eller till andra parter som behöver ta del av dem till följd av avtal mellan Umia och dig, på grund av en uppgift av allmänt intresse eller på grund av en rättslig förpliktelse som Umia har.

En uppgift av allmänt intresse är en uppgift som Umia måste uppfylla enligt lag eller med stöd i lag.

Vid överföring till annan part vidtar Umia alla rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter. Du kommer att få information om vi planerar att lämna ut information om dig till andra organisationer.

Umia kommer inte att överlämna personuppgifter till andra parter utan rättsligt stöd.

Umia lagrar alla personuppgifter på servar lokaliserade i Sverige.

Hur får jag mina uppgifter ändrade eller borttagna?

Om du vill få din personuppgifter ändrade eller raderade kontaktar du Umia på mejl: dpm@umia.se

Du kan också kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du tycker att Umia behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt: www.imy.se/verksamhet/dataskydd


Mer information